advocaat Hooghe balie kortrijk advocaat Hooghe balie kortrijk advocaat Hooghe balie kortrijk advocaat Hooghe balie kortrijk advocaat Hooghe balie kortrijk advocaat Hooghe balie kortrijk advocaat Hooghe balie kortrijk advocaat Hooghe balie kortrijk
advocaat Hooghe balie kortrijk advocaat Hooghe balie kortrijk WELKOM advocaat Hooghe balie kortrijk WIST U DAT advocaat Hooghe balie kortrijk CV MR HOOGHE advocaat Hooghe balie kortrijk LIGGING advocaat Hooghe balie kortrijk LINKS advocaat Hooghe balie kortrijk CONTACT advocaat Hooghe balie kortrijk NAVIGEER
 
advocaat Hooghe balie kortrijk WIST U DAT
WIE KAN ZICH ADVOCAAT NOEMEN ?
Een advocaat moet:
  - een diploma Licentiaat in de Rechten behaald hebben
- ingeschreven zijn aan de balie
- zijn eed afgelegd hebben voor het hof van beroep
- drie jaar stage gelopen hebben bij een ervaren advocaat
- bekwaamheidsattest behaald hebben na examens

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN EEN ADVOCAAT EN EEN NOTARIS ?
Een notaris is een openbaar ambtenaar, bevoegd om authentieke akten te verlijden, die in bewaring te houden en er grossen, afschriften en uittreksels van uit te geven. In gewone mensentaal dus iemand die officiële documenten opstelt. Een notaris heeft hetzelfde diploma behaald als een advocaat maar studeert hierbij nog 1 jaar ‘Notariaat’ en loopt dan 3 jaar stage bij een notaris. Hooghe, licentiaat, rechten, advocaat, notaris, deontologie, beroepsgeheim, onafhankelijkheid, derden, rekening, belangen, advies, pro deo, prodeo, ereloon, kosten, verhaalbaarheid, echtscheidingswet, 229, 23

ga naar top
advocaat Hooghe balie kortrijk

SPECIFIEKE BEROEPSREGELS

Deontologie
Na zijn eedaflegging is de advocaat aan duidelijk omschreven en strenge deontologische regels onderworpen. Hij staat onder het toezicht van de stafhouder en van de raad van de Orde. Zij zijn door de wet gelast om de waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid van het beroep te doen naleven.
Zie reglementen Orde van Vlaamse Balies en Nationale Orde

Beroepsgeheim
De advocaat mag wat hem is toevertrouwd niet openbaar maken. Hij kan dan ook vertrouwelijke onderhandelingen voeren die kunnen leiden tot een minnelijke regeling, vertrouwelijk corresponderen met andere advocaten : wat hem toevertrouwd wordt, blijft geheim.

Onafhankelijkheid
De advocaat hangt niet af van de overheid, de rechter of de cliënt en is bovendien vrij van elk vooroordeel. Het is hem niet toegestaan mensen met tegengestelde belangen te verdedigen.

De derdenrekening
De advocaat moet een afzonderlijke rekening gebruiken om voor cliënten of derden financiële verrichtingen te doen. Deze rekening wordt "derdenrekening" genoemd, en beveiligt de belangen van de dienst of van derden die de advocaat gelden hebben toevertrouwd met het oog op een welbepaalde bestemming of bestemmeling.

Uw advocaat kan u terzake de nodige inlichtingen verstrekken !
Meester Hooghe mail ons
Meester Hooghe mail ons

 

ga naar top
advocaat Hooghe balie kortrijk

UW BELANGEN IN GOEDE HANDEN

U staat er niet alleen voor !
Of het nu privé of zakelijke belangen betreft, met een advocaat staat u er nooit alleen voor. Uw advocaat staat immers aan uw kant en kan veel voor u realiseren, vooral door preventief advies. Dit is het belangrijkste gedeelte van zijn taak. Door tijdige consultatie en advies worden veel processen en drama’s vermeden. Daarom wordt de advocaat ook raadsman genoemd. Op basis van zijn gespecialiseerde kennis en ervaring, reikt hij integere en eerlijke antwoorden op uw vragen aan. Antwoorden waardoor u beslissingen in vol vertrouwen kan nemen.

Aan welke situaties moet u hierbij denken ?

De verscheidenheid aan situaties waarin een advocaat u uitstekende diensten kan bewijzen, is enorm. Als specialist kent hij het recht en de procedure. Daarnaast heeft hij de mogelijkheden om u uitgebreid over elke tak van het recht te informeren. Zo zal hij bijvoorbeeld een antwoord kunnen formuleren op volgende vragen :

  - Het loopt mis met de bouw van onze woning, wat kunnen wij doen ?
- De schilderwerken die ik heb laten uitvoeren vallen veel duurder uit dan vermeld in de offerte, wat kan ik doen ?
- Wij gaan scheiden, is de nieuwe echtscheidingswet op ons van toepassing ?
- Mijn vrouw wil een zelfstandige zaak beginnen, is ons huwelijkscontract hierop voorzien ?
- Mijn buurman bouwt een garage tot tegen de gemeenschappelijke haag, kan ik hier iets tegen doen ?
- Mijn onderneming draait niet zo goed, wat kan ik doen ?
- Ik werd op staande voet ontslagen, wat nu ?

Welke garantie heeft u op een gefundeerd antwoord ?
De advocaat voltooit een vijfjarige opleiding, loopt drie jaar stage bij een stagemeester en behaalt een bekwaamheidsattest. Hij beschouwt beroepsvorming als een wezenlijke plicht en voorziet hierin door het lezen van juridische tijdschriften en het volgen van studiedagen. Maar zijn ervaring uit de dagelijkse praktijk, die hem telkens noopt tot grondig onderzoek van het concrete probleem, biedt de beste garantie voor een gefundeerd antwoord.

Wat doet de advocaat naast het geven van advies ?
De advies- en verzoenende functie is belangrijk, maar zij is niet de enige. De advocaat kan u bijstaan bij onderhandelingen, bemiddelingen, en bij het opstellen van contracten. Hij kan voor u optreden voor verschillende rechtbanken,hoven en overheden.

Wat wordt er bedoeld met de specialisaties?
Door jarenlange ervaring hebben advocaten vaak één of meerdere rechtsgebieden waarin zij gespecialiseerd zijn. Het is nuttig de specialisaties van de advocaat te vergelijken met uw probleem. Toch moet het worden gezegd dat de meeste advocaten alle algemene materies kunnen behandelen.

Wat is een pro deo advocaat? Hoe kan ik een pro deo advocaat krijgen?
Eventueel komt u in aanmerking voor financiële steun van de overheid via het systeem van de juridische tweedelijnsbijstand deze vervangt de, tot en met 31 december 1999 gekende, pro deo werking. Dat hangt onder meer af van uw inkomen. Als u in aanmerking komt, stelt het bureau voor juridische bijstand een advocaat aan. Meer weten ? Klik hier ...

Welke bijzondere waarborgen biedt de advocaat u ?
De advocaat is lid van de Orde van Advocaten en is gebonden aan de deontologische en tuchtrechtelijke regels van het beroep. Hij heeft bovendien een geheimhoudingsplicht en kan daardoor in alle situaties fungeren als uw juridisch vertrouwensman. De advocaat kan in elk dossier maar voor één opdrachtgever werken, met name zijn cliënt. Tussen u, de cliënt, en de advocaat bestaat een persoonlijk en rechtstreeks contract, zonder tussenpersoon. Er wordt geen enkele overeenkomst zonder uw medeweten gesloten. Hooghe, licentiaat, rechten, advocaat, notaris, deontologie, beroepsgeheim, onafhankelijkheid, derden, rekening, belangen, advies, pro deo, prodeo, ereloon, kosten, verhaalbaarheid, echtscheidingswet, 229, 230, 301, huur,

advocaat balie Kortrijk ADVOCATENLIJST BALIE KORTRIJK
download pdf document
   

Uw advocaat kan u terzake de nodige inlichtingen verstrekken !
Meester Hooghe mail ons


ga naar top
advocaat Hooghe balie kortrijk

HET ERELOON EN KOSTEN

Het ereloon
De advocaat heeft het recht om zelf het ereloon te bepalen. Het gerechtelijk wetboek (art.459) bepaalt wel dat de advocaat zijn ereloon dient te begroten met de bescheidenheid die van zijn ambt moet worden verwacht. Uw advocaat zal meestal van in het begin een algemene provisie vragen, dit zal dienen om de eerste kosten te dekken en houdt soms ook een voorschot op toekomstige prestaties in. Op het eind van de zaak ontvangt u dan een gedetailleerde afrekening, rekening houdende met de provisies die u reeds stortte.

Doorgaans worden drie berekeningswijzen voor de begroting van het ereloon aangewend. Ze zijn in ruime mate bekend bij het cliënteel:

  - vergoeding per tijdseenheid (basistarief: €100/u. excl. BTW)
- vergoeding naargelang de waarde van de zaak.
- vergoeding naar de aard van de zaak.

De advocaat kan uiteraard ook een ander berekeningssysteem toepassen of een combinatie van de vermelde berekeningswijzen.
Ongeacht de berekeningswijze waarvoor wordt gekozen, dienen de bedragen in ieder geval in redelijkheid worden vastgesteld. Volgende elementen kunnen een invloed hebben op het ereloon :

  - de financiële draagkracht van de cliënt.
- het spoedeisende karakter van de zaak.
- de belangrijkheid van de zaak.
- de moeilijkheidsgraad.
- het behaalde resultaat.
- de ervaring van de advocaat.
- de onderlegdheid van de advocaat in de materie.

De advocaat dient zijn cliënt van meetafaan de nodige inlichtingen te geven met betrekking tot het gevraagde ereloon en de verrekening van de kosten. Het bedrag dient billijk en gerechtvaardigd te zijn.

De kosten
De kosten zijn de uitgaven die de advocaat mbt. een aan hem toevertrouwde zaak voor rekening van de cliënt heeft besteed. Er worden 2 soorten kosten onderscheiden :
- kantoorkosten
  (dossierkosten €80 excl. BTW; brieven €12/brief excl. BTW; copies forfait €25 excl. BTW; verplaatsingen €0,40/km excl. BTW)
- gerechtskosten (dagvaarding, uitvoeringskosten, kosten deskundige, enz..)

De cliënt heeft recht op een gedetailleerd overzicht van kantoor- en gerechtskosten.

Op 1 januari 2008 wordt een nieuw principe van kracht waarbij de tegenpartij kan veroordeeld worden tot het betalen van de kosten van uw advocaat indien de tegenpartij het proces verliest. In het KB van 26 10 2007 kan u terugvinden over welke bedragen het gaat: Hooghe, licentiaat, rechten, advocaat, notaris, deontologie, beroepsgeheim, onafhankelijkheid, derden, rekening, belangen, advies, pro deo, prodeo, ereloon, kosten, verhaalbaarheid, echtscheidingswet, 229, 230, 301, huur,

advocaat Hooghe balie kortrijk WET 21 APRIL 2007
VERHAALBAARHEID ERELONEN
download pdf document
advocaat Hooghe balie kortrijk KB 26 OKTOBER 2007
VERHAALBAARHEID ERELONEN
download pdf document

Uw advocaat kan u terzake de nodige inlichtingen verstrekken !
Meester Hooghe mail ons


ga naar top
advocaat Hooghe balie kortrijk


NIEUWE ECHTSCHEIDINGSWETGEVING VAN KRACHT SEDERT 1 SEPTEMBER 2007

Toepassing van de wet :
Sedert 01.09.2007 is in België een nieuwe echtscheidingswetgeving van kracht.
Deze wetgeving is van toepassing op alle nieuwe echtscheidingszaken die vanaf 01.09.2007 worden ingeleid.
Zaken die reeds waren afgehandeld voor 01.09.2007 blijven onder de oude wetgeving vallen.
Zaken die nog niet waren afgehandeld voor 01.09.2007 blijven onder de oude wetgeving vallen maar kunnen onder de nieuwe wetgeving vallen, indien daarvoor de nodige stappen worden ondernomen. Het gebeurt met andere woorden niet automatisch. Meer uitleg hieromtrent vraagt u best via uw advocaat.

Echtscheidingsgronden :
In de oude wetgeving waren een aantal echtscheidingsgronden mogelijk :
1) Echtscheiding op grond van overspel. (vroeger art. 229 BW)
2) Echtscheiding op grond van gewelddaden, mishandelingen of grove beledigingen. (vroeger art. 231 BW)
3) Echtscheiding op grond van 2 jaar feitelijke scheiding. (vroeger art. 232 BW)
4) Echtscheiding onderlinge toestemming. (vroeger art. 233 BW)

In de nieuwe echtscheidingswetgeving is slechts sprake van 2 echtscheidingsgronden :
1) Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting. (huidig art. 229 BW)
2) Echtscheiding in onderlinge toestemming. (huidig art. 230 BW)

Hieronder volgt een beknopte uitleg over deze 2 echtscheidingsgronden. Meer uitleg kan u altijd bekomen via uw advocaat.

1) Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting. (huidig art. 229 BW)
Deze echtscheidingsvorm is helemaal nieuw en bestond dus niet onder de oude wetgeving.
Toch zal je zien dat bepaalde zaken uit de oude wetgeving hier terugkomen.

Wat is de definitie van onherstelbare ontwrichting ?
“Het huwelijk is onherstelbaar ontwricht wanneer de voortzetting van het samenleven tussen de echtgenoten en hervatting ervan redelijkerwijs onmogelijk is geworden ingevolge die ontwrichting.”

Hoe lever je dan het bewijs van die onherstelbare ontwrichting ?
Hier zijn 3 mogelijkheden voor :
a) met alle wettelijke middelen : art. 229§1 BW.
b) gezamenlijke aanvraag, na meer dan 6 maanden feitelijke scheiding : art. 229§2 BW en 1255§1 Ger.W.
c) aanvraag door één echtgenoot na meer dan 1 jaar feitelijke scheiding : art. 229§3 BW en 1255§2 Ger.W.

a) met alle wettelijke middelen
Het inleiden van een zaak op grond van art. 229 §1 BW gebeurt aan de hand van een dagvaarding. Je kan alle mogelijke middelen gebruiken om aan te tonen dat je huwelijk onherstelbaar ontwricht is. Zo kan je vb overspel bewijzen om aan te tonen dat je huwelijk onherstelbaar ontwricht is. Dit is aldus iets wat onder de oude wetgeving ook al bestond. (zie boven). Je moet in alle gevallen met ernstige bewijzen voor de dag komen die aantonen dat je huwelijk onherstelbaar ontwricht is.

b)gezamenlijke aanvraag, na meer dan 6 maanden feitelijke scheiding : art. 229§2 BW en 1255§1 Ger.W.
Hier zal veel gebruik van gemaakt worden. Het is immers een simpele echtscheidingsgrond die niet veel aanleiding tot discussie kan geven. Deze zaak kan met een gezamenlijk verzoekschrift worden ingeleid, wat kostenbesparend is. Het komt er op aan de rechter te kunnen bewijzen dat de echtgenoten gedurende een bepaalde periode feitelijk gescheiden leven, namelijk 6 maanden. Dit valt gemakkelijk te bewijzen aan de hand van een attest van woonst van beide partijen. De voorwaarden inzake de feitelijke scheiding moeten in principe voldaan zijn op het moment van de inleidingszitting. De rechter kan evenwel de zaak uitstellen tot aan de voorwaarden voldaan is. De echtgenoten dienen persoonlijk aanwezig te zijn op de zitting.

c)aanvraag door één echtgenoot na meer dan 1 jaar feitelijke scheiding : art. 229§3 BW en 1255§2 Ger.W.
Is er slechts één van de echtgenoten die de echtscheiding aanvraagt op grond van feitelijke scheiding, dan zal het bewijs moeten geleverd worden van een feitelijke scheiding van 1 jaar. Dit gebeurt opnieuw aan de hand van een attest van woonst. Er bestaat dan wel een mogelijkheid dat deze termijn van 1 jaar verkort wordt, indien de andere echtgenoot zich lopende de procedure akkoord verklaart. De eisende partij dient persoonlijk aanwezig te zijn op de zitting.

2) Echtscheiding onderlinge toestemming. (huidig art. 230 BW)
Deze echtscheidingsvorm bestond reeds onder de oude wetgeving. Men heeft gewoon hier en daar een wijziging aangebracht. Voor een echtscheiding in onderlinge toestemming kan je zowel bij een advocaat als een notaris terecht. Veel mensen denken ten onrechte dat alleen een notaris dit mag doen, maar dit is niet correct. Gezien de populariteit van deze echtscheidingsvorm (snel, gemakkelijk, niet duur) kon de wetgever deze vorm van echtscheiding niet afschaffen, wel integendeel. Doordat deze echtscheidingsvorm zo populair is, heeft de wetgever ervoor geopteerd om één en ander zelfs wat te versoepelen zodat echtgenoten nog gemakkelijker en sneller uit de echt kunnen gescheiden zijn. Waar men onder de oude wetgeving minimum 20 jaar oud moest zijn en minimum 2 jaar gehuwd, zijn deze 2 vereisten onder de nieuwe wetgeving afgeschaft. Het speelt dus geen rol meer hoe oud je bent of hoe lang je gehuwd bent. Vooral de afschaffing van deze laatste vereiste is een aanzienlijke versoepeling. Onder de oude wetgeving werd men immers dikwijls geconfronteerd met echtgenoten die niet voldeden aan de voorwaarde van een minimumhuwelijkstermijn van 2 jaar, waardoor deze mensen niet konden scheiden in onderlinge toestemming. Soms moesten deze echtgenoten dan wachten tot zij aan deze termijn van 2 jaar voldeden. Dit gaf soms aanleiding tot vervelende situaties. Dit is onder de nieuwe wetgeving dus geen probleem meer. Het is algemeen geweten dat de echtgenoten bij een echtscheiding onderlinge toestemming 2 maal dienen te verschijnen voor de Rechtbank, waarbij zij hun wil om te scheiden telkenmale bevestigen. Onder de nieuwe wetgeving bestaat de mogelijkheid dat je maar 1 maal meer moet verschijnen voor de rechtbank, namelijk indien partijen op het ogenblik van het neerleggen van de echtscheidingspapieren, reeds 6 maanden feitelijk gescheiden zijn. Ook is het zo dat je bij de eerste verschijning voor de rechtbank zelf moet verschijnen, terwijl je de 2de maal een advocaat of notaris mag laten verschijnen voor jou.

De nieuwe echtscheidingswetgeving wijzigt grondig de materie van de uitkering na echtscheiding. (artikel 301 B.W.)
Onder de oude wet was de eventuele uitkering na echtscheiding het logische gevolg van het winnen of verliezen van de echtscheiding.
Het al dan niet betalen van een uitkering staat daar nu los van. Wat telt is de staat van behoeftigheid, niet of je al dan niet gewonnen hebt. Nu geldt als algemene regel dat de ex-echtgenoten op elk ogenblik een overeenkomst kunnen sluiten omtrent de onderhoudsuitkering. Partijen kunnen dus ook vrij het bedrag van de uitkering kiezen. Hiermee geeft de wetgever aan dat partijen bij voorkeur hun onderhoudsafspraken onderling vastleggen. Wanneer partijen echter niet tot een akkoord kunnen komen hieromtrent zal de rechter een beslissing moeten nemen. In het kader van de onderhoudsuitkering speelt het geen rol wie er winnaar of verliezer is van de procedure. De rechter begroot de uitkering in functie van de staat van behoeftigheid van de uitkeringsgerechtigde.Een grote nieuwigheid is de beperking in de tijd van de uitkering. Hoe langer het huwelijk geduurd heeft, hoe langer de duur van de uitkering. De duur van de uitkering mag niet langer zijn dan die van het huwelijk. Verder is het ook belangrijk te weten dat de uitkering niet hoger mag zijn dan een derde van het inkomen van de uitkeringsplichtige echtgenoot. Bent u onderhoudsgeld verschuldigd? Hoe hoog mag deze uitkering maximaal zijn? Wat zijn uw rechten en plichten? Twijfel niet en vraag raad aan uw advocaat!


*) BOVENSTAANDE UITLEG IS SLECHTS EEN BEKNOPTE WEERGAVE VAN DE NIEUWE ECHTSCHEIDINGSWETGEVING.
    VOOR EEN VLOTTE LEZING EN EEN EERSTE INLEIDING ZIJN BEPAALDE ZAKEN UITERST SUMMIER WEERGEGEVEN.
    HET IS DAN OOK AANGEWEZEN UW ADVOCAAT TE CONSULTEREN TENEINDE NA TE GAAN WAT IN UW GEVAL VAN TOEPASSING ZAL ZIJN.
     UW ADVOCAAT WEET RAAD! Hooghe, licentiaat, rechten, advocaat, notaris, deontologie, beroepsgeheim, onafhankelijkheid, derden, rekening, belangen, advies, pro deo, prodeo, ereloon, kosten, verhaalbaarheid, echtscheidingswet, 229, 230, 301, huur,

Uw advocaat kan u terzake de nodige inlichtingen verstrekken !


ga naar top
advocaat Hooghe balie kortrijk

BELANGRIJKE WIJZIGINGEN HUURWETGEVING :

Door de wet van 25.04.2007 is er voor nieuwe huurcontracten nog slechts een huurwaarborg van 2 maanden huur verschuldigd ingeval er wordt geopteerd voor een geïndividualiseerde rekening. (Vroeger was dit 3 maanden huur)

Ingeval er voor een bankwaarborg wordt gekozen dan kan maximaal 3 maanden huur als huurwaarborg verschuldigd zijn.

Vanaf nu zijn alle huurovereenkomsten die betrekking hebben op de hoofdverblijfplaats van de huurder verplicht schriftelijk op te stellen.

De schriftelijke huurovereenkomst dient door de verhuurder verplicht geregistreerd te worden.

Wanneer de verhuurder het te huur stellen van zijn woning publiek maakt, dan moet de huurprijs ook publiek worden gemaakt, maw. indien de verhuurder een bordje ‘te huur’ aan het venster hangt, dan moet daarop ook de huurprijs vermeld staan.

Een plaatsbeschrijving van het verhuurde huis is verplichtend. De plaatsbeschrijving wordt tegensprekelijk vastgelegd en is voor gemeenschappelijke rekening.

Gelet op de nieuwe huurwetgeving zal het niet gemakkelijk worden om te bepalen welke regels van toepassing zijn op uw huurcontract. Zijn de oude regels nog van toepassing voor u of zal de nieuwe wetgeving moeten toegepast worden? Wat gebeurt er met uw oud contract ? Hooghe, licentiaat, rechten, advocaat, notaris, deontologie, beroepsgeheim, onafhankelijkheid, derden, rekening, belangen, advies, pro deo, prodeo, ereloon, kosten, verhaalbaarheid, echtscheidingswet, 229, 230, 301, huur,

Uw advocaat kan u terzake de nodige inlichtingen verstrekken !
Meester Hooghe mail ons
Meester Hooghe mail ons


ga naar top
advocaat Hooghe balie kortrijk

WET VAN 19 MAART 2010 (TREEDT IN WERKING 01 AUGUSTUS 2010) TER BEVORDERING VAN EEN OBJECTIEVE BEREKENING VAN DE DOOR DE OUDERS TE BETALEN ONDERHOUDSBIJDRAGEN VOOR HUN KINDEREN.

De nieuwe wet inzake de berekening van de onderhoudsbijdrage voor kinderen :
In eerste instantie wou men een soort van wiskundige berekening van de onderhoudsbijdrage invoeren, maar uiteindelijk is de wetgever zover niet gegaan.
Wel zijn er nu een aantal zaken ingevoerd waardoor men tot een objectievere berekening van de onderhoudsbijdrage moet kunnen komen, die moet leiden tot een betere aanvaarding van de beslissing en ook tot een vlottere betaling door de onderhoudsplichtige.

De rechter moet voortaan uitdrukkelijk motiveren waarom men in een welbepaalde zaak tot een welbepaald bedrag komt.
Ook komen nu alle ‘middelen’ van de ouders aan bod, dus niet alleen de inkomsten in strikte zin maar vb. ook roerende en onroerende inkomsten van de ouders, alsook alle voordelen en andere middelen die hun levensstandaard en deze van de kinderen waarborgen. Zo wordt er vb. gedacht aan vervangingsinkomsten, inkomsten uit beleggingen, huurinkomsten, maaltijdcheques, een bedrijfswagen, enz…

De rechter kan ook voortgaan op tekenen die erop wijzen dat iemand een hogere graad van gegoedheid heeft dan blijkt uit de inkomsten. Ook kan de rechter rekening houden met de mogelijkheden van de ouders om (hogere) inkomsten te verwerven, alsook met een ouder die vrijwillig stopt met werken om te ontkomen aan een veroordeling tot betaling van een onderhoudsbijdrage.
In ieder geval zijn er een aantal objectieve parameters ingevoerd waardoor beter verstaan moet worden waarom uitspraken inzake onderhoudsgelden niet per definitie altijd en overal gelijk zijn. De rechter moet dus uitvoeriger motiveren waarom hij tot een welbepaald bedrag komt en met welke zaken hij daarbij rekening heeft gehouden.

Elke beslissing moet voortaan volgende elementen vermelden :
1) de aard en het bedrag van de middelen van elk van de ouders
2) de gewone kosten waaruit het budget voor het kind is samengesteld alsook de manier waarop deze begroot zijn
3) de aard van de buitengewone kosten
4) de verblijfsregeling
5) het bedrag van de kinderbijslag, sociale en fiscale voordelen
6) inkomsten die elk van de ouders ontvangt uit het genot van alle goederen van het kind
7) het aandeel van elke van de ouders in de tenlasteneming van de kosten
8) de bijzondere omstandigheden die in deze zaak in acht genomen zijn.

Er wordt nu ook een duidelijke omschrijving gegeven van het begrip buitengewone kosten: uitzonderlijke, noodzakelijke of onvoorzienbare uitgaven die voortvloeien uit toevallige of ongewone gebeurtenissen en die het gebruikelijke budget voor het dagelijkse onderhoud van het kind overschrijden.

Op vraag van 1 van de ouders kan de rechter de partijen voortaan verplichten om een kindrekening te openen.
Er kan ook een ontvangstmachtiging voor het onderhoudsgeld opgelegd worden.

De nieuwe wet regelt ook de indexaanpassing van rechtswege.
Er wordt een commissie voor onderhoudsbijdragen opgericht die aanbevelingen opstelt voor de begroting van de kosten.
De dienst voor alimentatievorderingen (DAVO): elk vonnis zal voortaan de gegevens van DAVO vermelden.

De wet treedt in werking op 01.08.2010


advocaat Hooghe balie kortrijk WET VAN 19 MAART 2010
ONDERHOUDSBIJDRAGEN
download pdf document
   

albaarheid, echtscheidingswet, 229, 230, 301, huur,

Uw advocaat kan u terzake de nodige inlichtingen verstrekken !
Meester Hooghe mail ons
Meester Hooghe mail ons


ga naar top
advocaat Hooghe balie kortrijk

SAMENSTELLING RAAD VAN DE ORDE BALIE KORTRIJK, GERECHTELIJK JAAR 2015-2016

Samenstelling raad van de Orde Balie Kortrijk, gerechtelijk jaar 2015-2016

Stafhouder: Christian VANDENBOGAERDE

Leden raad van de Orde (in volgorde van het aantal behaalde stemmen):

Rik DEVLOO
Jan LEYSEN
Frédéric BUSSCHAERT
Kathleen SEGERS
Véronique HOOGHE
Antoine VAN EECKHOUT
Arnold GITS
Carmen MATTHIJS
Nicolaas VINCKIER
Maarten VANDERMEERSCH
Alain OOSTERLYNCK
Peter SUSTRONCK
Johan VYNCKIER
Philippe VANDROMME
Stefaan DE GEETER
Robrecht BAUWENS

Opvolgers:
Pol VIEREN
Andy VAN PACHTENBEKE
Els DE FRENE
Thomas VANDEMEULEBROUCKE
Nathalie BEERNAERT

Uw advocaat kan u terzake de nodige inlichtingen verstrekken !
Meester Hooghe mail ons
Meester Hooghe mail ons


ga naar top
advocaat Hooghe balie kortrijk


 
Hooghe, Veronique, advocaat, advocatenkantoor, bemiddelaar, raadsman Harelbeke, Hulste, balie, Kortrijk, jurist, juridisch, recht, nieuwe, wet, wat, hoe, advies, invordering, echtscheding, scheiden, eot, factuur, hervorming, informatie, proces, rechten, plichten, verplichtingen

advocaat Hooghe balie kortrijk UW ADVOCAAT WEET RAAD


 
advocaat Hooghe balie kortrijk HOME advocaat Hooghe balie kortrijk VORIGE advocaat Hooghe balie kortrijk VOLGENDE